حمره مشرقیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحمره مَشرقیه عنوان سرخى که در طرف مشرق قبل از طلوع آفتاب و هنگام غروب پدید می‌آید را می گویند.


تعریف حمره مشرقیه‏

[ویرایش]

حُمره مَشرقیه به سرخى پدید آمده در طرف شرق افق قبل از طلوع آفتاب و هنگام غروب آن را می گویند.

کاربردحمره مشرقیه‏ در فقه

[ویرایش]

عنوان یاد شده در بابهاى صلات، صوم، اعتکاف و حج به کار رفته است.
حمره مشرقیه دو بار در ناحیه شرقى افق پدید مى‏آید: یک بار قبل از طلوع آفتاب که بنابر مشهور، زمان پایان یافتن وقت نافله
[۱] التنقیح (الصلاة) ج۱ص ۳۶۹.
و فضیلت فریضه صبح
[۲] التنقیح (الصلاة) ج۱ص ۲۲۷.
است، و بار دیگر هنگام غروب آفتاب که زوال آن (گذشتن از روى سر)- بنابر مشهور- نشانه غروب آفتاب و پایان روز است.
[۵] التنقیح (الصلاة) ج۱ص ۲۴۰.
بنابر این، عباداتى که مبدأشان غروبآفتاب است، مانند نماز مغرب با زوال حمره مشرقیه، وقتشان داخل مى‏شود؛ چنان که آن دسته از عباداتى که پایان وقت برگزارى آنها غروب آفتاب است، مانند نماز عصر، امساک روزه
[۹] مستند. العروة (الصوم) ج۱، ص ۴۱۷.
و حرمت خروج از سرزمینعرفات در روز عرفه براى حاجی


پانویس

[ویرایش]
 
۱. التنقیح (الصلاة) ج۱ص ۳۶۹.
۲. التنقیح (الصلاة) ج۱ص ۲۲۷.
۳. جواهر الکلام ج۷ص ۱۰۹    .
۴. جامع المدارک ج۲ص ۲۴۵.    
۵. التنقیح (الصلاة) ج۱ص ۲۴۰.
۶. جواهر الکلام ج۷ص ۹۴.    
۷. العروة الوثقی‌ ج۲ص ۲۴۸.    
۸. العروة الوثقی‌ ج۳،ص ۶۱۱.    
۹. مستند. العروة (الصوم) ج۱، ص ۴۱۷.
۱۰. جواهرالکلام ۱۹ص ۳۵.    
۱۱. مناسک الحج (گلپایگانی)ص ۱۳۲    
۱۲. مناسک الحج (گلپایگانی)ص ۱۳۸.    منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۳۷۸.    


رده‌های این صفحه : فقه | نماز | وقت نماز
جعبه ابزار