حسین بن علی مغربی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم حسین بن علی، جد وزیر مغربی و یکی از افراد مشهور خاندان بنو غربی بود و در بغداد متولد شد.


منصب ابوالقاسم مغربی

[ویرایش]

در زمان ریاست محمد بن یاقوت، در دیوان بغداد کاتب (مدبّر) بود.

ازدواج وی

[ویرایش]

او با خواهر ابوعلی هارون بن عبدالعزیز اوارجی، محدّث امامی، ازدواج کرد.
[۱] ابن عدیم، بغیة الطلب فی تاریخ حلب، ج۶، ص۳۱، چاپ فؤاد سزگین، فرانکفورت ۱۴۰۶ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۶ـ۱۹۸۹.


مغربی در بغداد

[ویرایش]

ابوالقاسم در ۳۲۶، در پی رفتن محمّد بن رائق از بغداد به موصل و برطرف شدن برخی سختگیری‌ها، همراه هارون از عراق به شام رفت و به اخشید پیوست. پدر و عموی وزیر مغربی در بغداد ماندند تا آن‌که غلام اخشید آنها را به مصر برد.
[۴] ابن عدیم، بغیة الطلب فی تاریخ حلب، ج۶، ص۳۱، چاپ فؤاد سزگین، فرانکفورت ۱۴۰۶ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۶ـ۱۹۸۹.
در پی بروز هرج و مرج در خاندان اخشید، ابوالقاسم و هارون به حلب نزد حمدانیان رفتند و ابوالقاسم کاتب سیف‌الدوله شد.
[۵] ابن عدیم، بغیة الطلب فی تاریخ حلب، ج۶، ص۲۷، چاپ فؤاد سزگین، فرانکفورت ۱۴۰۶ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۶ـ۱۹۸۹.
[۶] ابن عدیم، بغیة الطلب فی تاریخ حلب، ج۶، ص۳۱ـ۳۲، چاپ فؤاد سزگین، فرانکفورت ۱۴۰۶ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۶ـ۱۹۸۹.


وفات

[ویرایش]

در جنگ سیف‌الدوله و امپراتوری روم شرقی، وی به اسارت رفت و سیف‌الدوله در ۳۵۴ توانست او را آزاد کند، ولی در راه بازگشت به حلب درگذشت.
[۷] EI ۲ , sv " A l-Maghribi ¦ , Banu ¦ " (by P Smoor)، ذیل «المغربی.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عدیم، بغیة الطلب فی تاریخ حلب، ج۶، ص۳۱، چاپ فؤاد سزگین، فرانکفورت ۱۴۰۶ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۶ـ۱۹۸۹.
۲. ابن خلّکان، وفیات الاعیان، ج۲، ص۱۷۲، چاپ احسان عباس، بیروت ۱۹۶۸۱۹۷۷.    
۳. احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی،ج۱، ص۶۹، چاپ محمد جواد نائینی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.    
۴. ابن عدیم، بغیة الطلب فی تاریخ حلب، ج۶، ص۳۱، چاپ فؤاد سزگین، فرانکفورت ۱۴۰۶ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۶ـ۱۹۸۹.
۵. ابن عدیم، بغیة الطلب فی تاریخ حلب، ج۶، ص۲۷، چاپ فؤاد سزگین، فرانکفورت ۱۴۰۶ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۶ـ۱۹۸۹.
۶. ابن عدیم، بغیة الطلب فی تاریخ حلب، ج۶، ص۳۱ـ۳۲، چاپ فؤاد سزگین، فرانکفورت ۱۴۰۶ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۶ـ۱۹۸۹.
۷. EI ۲ , sv " A l-Maghribi ¦ , Banu ¦ " (by P Smoor)، ذیل «المغربی.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «خاندان بنوالمغربی»، شماره۱۹۰۹.    


جعبه ابزار