• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حسن بن علی طبری آملی استرآبادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن علی طبری آملی استرآبادی، از محدّثین و دانشمندان شیعه در قرن هفتم هجری می‌باشد.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

عمادالدّین حسن بن علی بن محمّد طبری آملی استرآبادی از محدّثین و دانشمندان شیعه در قرن هفتم هجری است. [وی با محقّق حلّی و خواجه نصیر‌الدّین طوسی معاصر بوده و تا سال ۶۹۸ در قید حیات بوده است.] وی را تالیفاتی است که از آن‌جمله است:
۱. اربعین بهائی، به فارسی که به نام بهاءالدّین صاحب دیوان جوینی، حاکم اصفهان نوشته شده و نسخه‌ای از آن به‌شماره ۱۹۰۲ در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است. ۲. اسرار الامامه ۳. معجزات النّبی و الائمه ۴. الکامل فی السقیفه که اول جزء کتاب مناقب بوده و سپس مؤلف آن را جدا کرده و کتابی مستقل از آن ساخته است. ۵. مناقب الطاهرین، به فارسی که در سال ۶۷۱ق به نام خواجه بهاءالدّین جوینی در اصفهان تالیف شده است و نسخه‌ای از آن به شماره ۳۹۹۴ در کتابخانه مجلس شورای ملی در تهران موجود است.[۶. نهج الفرقان الی هدایه الایمان، در فقه ۷. العمده فی اصول الدّین و فروعه ۸. تحفة الابرار ۹. العقود السّبعه.
[۱] مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، فهرست مجلس: بخش چهارم از ج۱۰، ص۲۰۹۴.
[۲] فکرت، محمدآصف، فهرست الفبایی آستان قدس رضوی، ص۳۶.
[۶] قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویه، ص۱۱۱.
[۱۲] فقیه‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیع اصفهان، ص۳۱۵.
]

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، فهرست مجلس: بخش چهارم از ج۱۰، ص۲۰۹۴.
۲. فکرت، محمدآصف، فهرست الفبایی آستان قدس رضوی، ص۳۶.
۳. موسوی خوانساری، میرزا محمدباقر، روضات الجنات، ج۲، ص۲۶۱.    
۴. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۴، ص۱۹۹.    
۵. اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۱، ص۲۶۸-۲۷۴.    
۶. قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویه، ص۱۱۱.
۷. قمی، شیخ عباس، الکنی و الالقاب، ج۲، ص۴۴۳.    
۸. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۳، ص۲۶۱.    
۹. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۳، ص۴۰۵.    
۱۰. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۵، ص۳۳۳.    
۱۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۷، ص۲۵۲.    
۱۲. فقیه‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیع اصفهان، ص۳۱۵.


۳ - منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۵۱۰.    جعبه ابزار