حرکت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحرکت در دو معنی و در دو علم، در معانی مختلف به کار رفته است.
۱. حرکت (فقه): حرکت به این معنی در فقه در دو معنا استعمال شده است.‌
۲. حرکت (فلسفه): حرکت به این معنی در فلسفه و به معنای خروج تدریجی شیء از قوه به فعل می ‌باشد.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار