حرمت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حرمت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حرمت (فعل حرام)، به معنی حرام بودن، حکم به ترک فعل به صورت الزامی
احترام (حرمت)، به معنی حرمت نگه داشتن و ارج نهادن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار