• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حدیث نبوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث نبوی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیث منسوب به پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اطلاق می‌گردد.


۱ - تدوین احادیث نبوی

[ویرایش]

«احادیث نبوی» به عللی در عصر صحابه تدوین نگردیده که ذیلاً اشاره می‌شود:
ا - برای اجتناب از اختلاط قرآن با احادیث از تدوین آن نهی شده بود.
ب - به علت برخوردای اصحاب رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از قوّت حافظه نیازی به تدوین آنها نبود.
ج - عدم قدرت اصحاب رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر کتابت. لذا تدوین آثار نبوی در اواخر عصر تابعین صورت می‌گیرد.

۲ - تعبیرات دیگر

[ویرایش]

از حدیث نبوی به: آثار نبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، احادیث نبوی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، روایت نبوی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و خبر نبوی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز تعبیر شده است.
[۱] نصر، سیدحسین، آرمان‌ها و واقعیت‌های اسلام، ص۱۶۸-۱۷۰.
[۲] سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، ج۲، ص۸.
[۳] قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ص۳۸.
[۵] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۹۲-۹۳.
[۶] طریحی، فخرالدین، جامع المقال، ص›.
[۸] مغنیه، محمدجواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۲.
[۹] نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۹۹.
[۱۰] فصلنامه علمی تخصصی علوم حدیث، ج۱۰، ص۱۹۵.
[۱۱] فصلنامه علمی تخصصی علوم حدیث، ج۳، ص۱۸۴.
[۱۳] قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۶۶.
[۱۶] مجله پژوهشهای قرآنی، ج۳، ص۱۵۱.
[۱۷] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۴۵.
[۱۸] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۴۰.
[۱۹] حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، معرفة علوم الحدیث، ص۱۰.
[۲۰] زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۱، ص۵۲.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصر، سیدحسین، آرمان‌ها و واقعیت‌های اسلام، ص۱۶۸-۱۷۰.
۲. سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، ج۲، ص۸.
۳. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ص۳۸.
۴. میرداماد، سیدمحمدباقر، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ص۲۰۵.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۹۲-۹۳.
۶. طریحی، فخرالدین، جامع المقال، ص›.
۷. مغنیه، محمدجواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۰۴.    
۸. مغنیه، محمدجواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۲.
۹. نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۹۹.
۱۰. فصلنامه علمی تخصصی علوم حدیث، ج۱۰، ص۱۹۵.
۱۱. فصلنامه علمی تخصصی علوم حدیث، ج۳، ص۱۸۴.
۱۲. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۶۲.    
۱۳. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۶۶.
۱۴. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۷۰.    
۱۵. حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۲۰۲.    
۱۶. مجله پژوهشهای قرآنی، ج۳، ص۱۵۱.
۱۷. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۴۵.
۱۸. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۴۰.
۱۹. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، معرفة علوم الحدیث، ص۱۰.
۲۰. زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۱، ص۵۲.


۴ - منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث نبوی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۱.    


رده‌های این صفحه : احادیث نبوی | اصطلاحات حدیثی | حدیث
جعبه ابزار