حدیث منقطع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث منقطع از اقسام خبر واحد می‌باشد.


اصطلاح حدیث منقطع

[ویرایش]

حدیث منقطع اصطلاحی در علم درایه است.

معانی حدیث منقطع

[ویرایش]

حدیث منقطع در دو معنا به کار رفته است؛ یکی اعم و دیگر اخص.
حدیث منقطع به معنای اعم عبارت است از حدیثی که اسناد آن تا معصوم علیه السّلام به گونه متصل و پیوسته نباشد؛ خواه انقطاع از ابتدای سند باشد یا از وسط و یا از آخر آن، و خواه راوی افتاده یکی باشد یا بیشتر.
حدیث منقطع به معنای اخص حدیثی است که از وسط سلسله سند آن یک راوی و یا- به قول برخی- بیشتر از یک راوی افتاده باشد. حدیث منقطع از اقسام حدیث مرسل است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نهایة الدرایة (سیدحسن صدر) ص۱۹۶-۱۹۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۷۶-۲۷۷.    
.

جعبه ابزار