حدیث ضعیف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث ضعیف از اقسام خبر واحد می‌باشد.


اصطلاح حدیث ضعیف

[ویرایش]

حدیث ضعیف، اصطلاحی در علم درایه است.

خصوصیات حدیث ضعیف

[ویرایش]

حدیثی را ضعیف خوانند که همه یا بعض راویانش فاقد شرایط معتبر در حدیث صحیح، حسن و موثق باشند، مانند اینکه در سند حدیث راوی مجهول یا فاسد العقیده که توثیق نشده، وجود داشته باشد، گر چه باقی امامی و عادل باشند.
حدیث ضعیف- قطع نظر از قراین و شواهد بیرونی- حجّت نیست؛ لیکن در اینکه عمل مشهور به مفاد آن، ضعف آن را جبران می‌کند یا نه، اختلاف است.قول به جبران، نظر مشهور است چنان که قول مشهور عمل به اخبار ضعیف در سنن (مستحبات و مکروهات) است که در اصطلاح از آن به قاعده تسامح در ادله سنن تعبیر می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شهید ثانی، زین الدین، الرعایة فی علم الدرایة، ص۸۶.    
۲. شهید ثانی، زین الدین، الرعایة فی علم الدرایة، ص۹۸.    
۳. خوئی، سید ابو القاسم، التنقیح فی شرح العروۃ الوثقی، ج۱، ص۴۷۷.    
۴. خوئی، سید ابو القاسم، التنقیح فی شرح العروۃ الوثقی، ج۹، ص۳۸۰۔    
۵. بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۳۳.    
۶. مصطفوی، سید محمد کاظم، مأة قاعدة فقهیة، ص۹۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۶۵-۲۶۶.    


جعبه ابزار