حجیت شهرت فتوایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصحّت استناد به حکم مطابق فتوای مشهور مجتهدان می باشد.


معنای حجیت شهرت فتوایی

[ویرایش]

حجیت شهرت فتوایی، به معنای صحت استناد به شهرت فتوایی به عنوان اماره‌ای از امارات ظنی معتبر ، برای استنباط احکام شرعی است.

اقوال مختلف درباره حجیت شهرت فتوایی

[ویرایش]

در حجیت شهرت فتوایی اختلاف وجود دارد:
۱. برخی همانند شهید اول و محقق خوانساری معتقدند شهرت فتوایی، چه در میان قدما و چه متاخران، حجت است؛
۲. مشهور اصولیون هم چون مرحوم شیخ انصاری ، آخوند خراسانی و مظفر بر این اعتقادند که شهرت فتوایی مطلقا حجت نیست؛
۳. برخی به حجیت شهرت فتوایی قدما اعتقاد دارند، ولی شهرت فتوایی متاخران را حجت نمی‌دانند.

ادله قائلین به حجیت شهرت فتوایی

[ویرایش]

کسانی که شهرت فتوایی را مطلقا حجت دانسته‌اند به ادله زیر تمسک کرده‌اند:
ا) ظن حاصل از شهرت فتوایی، بسیار قوی تر از ظن حاصل از خبر واحد است؛ بنابراین، شهرت فتوایی به طریق اولی حجیت دارد؛
ب) استدلال به مقبوله عمربن حنظلة ؛
ج) اگر دلیل حجیت خبر واحد را بنای عقلا بدانیم، این دلیل در شهرت فتوایی هم وجود دارد.
[۱] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۲۷۵.
[۵] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۳۱۵.
[۷] نهایة الاصول، بروجردی، حسین، ص۵۴۱.
[۹] مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص ۲۷۸-۲۷۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۲۷۵.
۲. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۲۹۲.    
۳. الموجز فی اصول الفقه، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۲، ۱، ص۲۷۳.    
۴. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۱۵۲.    
۵. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۳۱۵.
۶. انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۱، ص۲۶۱.    
۷. نهایة الاصول، بروجردی، حسین، ص۵۴۱.
۸. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۴۱۷.    
۹. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص ۲۷۸-۲۷۷.
۱۰. المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ج۲، ص۲۳۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۰۳، برگرفته از مقاله «حجیت شهرت فتوایی».    جعبه ابزار