جوهر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جوهر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جوهر (فلسفه یونان باستان)، اصطلاحی‌ در فلسفه‌ و منطق‌، ریشه‌دار در فلسفه یونان باستان
جوهر (فلسفه اسلامی)، اصطلاحی‌ در فلسفه‌ و منطق‌، یکی از اصطلاحات فلسفه اسلامی
جوهر (دیدگاه فلاسفه اسلامی)، اصطلاحی‌ در فلسفه‌ و منطق‌، بررسی دیدگاه‌های فلاسفه اسلامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار