جود (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجود ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جود (اخلاق)، به معنای بخشش و بخشندگی یکی از فضائل اخلاقی که در علم اخلاق بحث شده
جود (عرفان)، بخشیدن‌ بدون‌ منّت‌، یکی از اصطلاحاتی که در علم عرفان بحث شده
جود (حدیث)، مترادف‌ سخا و مقابل‌ بخل‌ و یکی‌ از برترین‌ مکارم‌ اخلاقی‌ که در مباحث حدیثی بحث شده
جود (فلسفه)، یکی از اصطلاحاتی که در علم فلسفه بحث شده
رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار