جن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجن ممکن است اشاره به معانی ذیل باشد:

سوره جن، هفتاد و دومین سوره قرآن کریم
جن (موجود)، موجودی مکلف و مختار، مانند انسان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار