جنید (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجنید ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

شیخ جنید بن شیخ ابراهیم، چهارمین‌ مرشد طریقت ‌صفوی‌
جنید بغدادی، صوفی‌ نامدار قرن ‌سوم‌
جنید بن عبدالرحمان، سردار عرب‌ و عامل ‌هشام‌بن ‌عبدالملک ‌اموی‌ در سند و خراسان‌
جنید سلطانی، نگارگر ایرانی در‌ اواخر قرن هشتم‌ و اوایل ‌قرن ‌نهم‌
جنید شیرازی‌، صوفی، نویسنده و شاعر، متخلص به جنید و مشهور به شیخ الاسلام
جنیدخان، یکی از رهبران‌ قیام‌ مسلمانان ‌آسیای‌ مرکزی‌ بر ضد حکومت ‌روسیه‌ تزاری‌ و شوروی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار