جنب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجنب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جنب (زکات و مسابقه)، به فتح جیم و نون، به کار رفته در باب زکات و همچنین سبق و رمایه
جنابت، به ضم جیم و نون، به معنای دوری و حالت نجاست باطنی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار