جعفر بن محمد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن محمد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

امام جعفر صادق علیه‌السلام، رئیس مذهب جعفری و ششمین پیشوای شیعیان
جعفر بن محمد الخطی، شاعر شیعی‌ بحرینی‌ اوایل‌ قرن‌ یازدهم‌
جعفر بن محمد بن حسن یزدی، مشهور به جعفری از دانشمندان قرن نهم هجری و از سادات حسین شهر یزد
جعفر بن محمد بن عقیل، به باور برخی از مقتل‌نویسان، از شهیدان کربلا
جعفر بن محمد‌ بن قولویه، از برجسته‌ترين چهره‌هاى راويان شيعه در قرن چهارم هجرى
جعفر بن محمد اصفهانی (خطاط)، خطاط نسخ‌نویس در اصفهان
جعفر بن محمد اصفهانی (کاتب)، از خطاطان و نویسندگان کتب در قرن دوازدهم هجری در اصفهان
جعفر بن محمد جاری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری
جعفر بن محمد تاجر یزدی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان
جعفر بن محمد رفاعی کرانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
جعفر بن محمد ثقفی کوفی اصفهانی، از محدّثین عامّه در اصفهان
جعفر بن محمد صغیر اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجری
جعفر بن محمد عریضی اصفهانی، از سادات و امامزادگان عالی‌قدر اصفهان
جعفر بن محمد فریانی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان
جعفر بن محمد قومسی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
جعفر بن محمد کاشانی رازی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
سیدجعفر بن سیدمحمد خاتون‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
جعفر بن محمد احول صیرفی، از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام‌ هادی (علیهم‌السّلام)
ابومحمد جعفر بن محمد، از محدثان قرن سوم هجری قمری
ابوعبدالله جعفر بن محمد حضرمی، از محدثان شیعه در عصر امام کاظم (علیه‌السّلام)
جعفر بن محمد علوی، از محدثان در عصر امام رضا (علیه‌السّلام)
ابوالقاسم جعفر بن محمد کاتب مصری، از شاعران و کاتبان دولت طولونی در مصر
ابوعبدالله جعفر بن محمد هذلی قناد، از محدثان موثق در قرن سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار