جعفر بن محمد یزدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفربن محمد بن حسن یزدی از دانشمندان قرن نهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جعفر بن محمد بن حسن یزدی، مشهور به جعفری از دانشمندان قرن نهم هجری و از سادات حسین شهر یزد و صاحب منصب در دستگاه دیوانی آن که شعر می‌سرود و جعفری تخلص می‌کرد. از تاریخ دقیق تولد مؤلف اطلاعی در دست نیست؛ به استناد شعری که وی در ۸۰۹ ق. در وصف باغ امیرشاهی سروده و نیز مقدمه تاریخ جدید یزد (تالیف پس از ۸۶۲ ق.) - که مؤلف در آن به گونه‌ای از جعفری یاد کرده که به نظر می‌رسد او در آن زمان درگذشته بوده است- می‌توان گفت که جعفری در نیمه دوم قرن هشتم به دنیا آمده است. وی با تخلص «جعفری» شعر می‌سروده است و این نام احتمالا نشانه علاقه او، به امامزاده ابوجعفر محمد بن عبیدالله (متوفی ۴۲۴ ق.) بوده است.

آثار

[ویرایش]

از جعفری علاوه بر تاریخ یزد ، دو اثر دیگر به نام‌های تاریخ کبیر و تاریخ جعفری یا تاریخ واسط موجود است.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار تاریخ اسلامی ایران، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار