جزم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجزم ممکن است اشاره به معانی ذیل باشد:

جزم (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق به معنای اعتقاد به چیزی با اعتقاد به بطلان نقیض آن
جزم (ادبیات)، ساکن کردن حرف آخر کلمه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار