جزاء (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجزاء ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جزا، جزای عمل بد انسان و دارای کاربرد در فقه اسلامی
جزاء (جمله شرطی)، به معنی نتیجه و جزء دوم در جمله شرطی
جزاء (نذر)، معنای مقابل شرط در باب نذر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار