جزء (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جزء ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جزء (علوم قرآنی)، جزء، نوعی‌ تقسیم‌بندی‌ قرآن‌ کریم‌، ابداع مسلمانان‌ برای‌ تسهیل‌ قرائت‌ و حفظ‌ قرآن‌
جزء (تألیفات حدیثی)، جُزء، عنوان مشترک طیفی از تألیفات حدیثی دارای وجه مشترک محدود بودن حجم و دور بودن از جامعیت
جزء (فقه)، به‌معنای بخشى معین از مرکب یا در مقابل شرط و دارای کاربرد در ابواب مختلف فقهی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار