جرم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجرم ممکن است در معانی ذیل استعمال شده باشد:

جرم (گناه)‌، به ضم جيم، در لغت به معناي گناه و خطا و اصطلاحی فقهی‌ و حقوقی‌
جرم (ماده دارای جسمیت ملموس)، به کسر جیم، به معنای مواد دارای جسمیت
جرم (فلسفه)، واژه‌ای در متون فلسفی و علمی دوران اسلامی گاه مترادف با جسم و غالباً به معنایی متفاوت اما نزدیک به آن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار