جذع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جذع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جذع (مراحل سنی چهارپایان)، جدع به فتح جیم و ذال، به معنای حیوانات در سنین خاص
جذع (تیر سقف)، جدع به کسر جیم و سکون ذال، به معنای تیر سقف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار