جبر و اختیار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجبر و اختیار، ممکن است در علوم ذیل به‌کار رفته باشد:

جبر و اختیار (عرفان)، از اصطلاحات به‌کار رفته در عرفان و به معنای مبتنی بودن اراده، فعل و قدرت بندگان بر اراده و فعل حق، مبتنی بر نظریه وحدت و یا اختیار و مسئولیت آدمی
جبر و اختیار (کلام)، از اصطلاحات به‌کار رفته در کلام و به معنای انتخاب یک چیز از میان دو یا چند چیز با اراده آزاد انسانی و یا با اجبار و اکراهرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار