تکلیف بما لا یطاق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکلیف بما لایطاق به تکلیف کردن به امر خارج از طاقت مکلّف اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

تکلیف بما لا یطاق، تکلیفی است که تحمل آن از حدود قدرت و توانایی مکلف خارج می‌باشد؛ به بیان دیگر، انجام آن برای مکلف یا بسیار دشوار و رنج آور و یا محال عادی و عقلی) است؛ مثل: تکلیف به وجوب روزه برای مریض در حالی که قادر به انجام آن نیست و یا تکلیف انسان به پرواز کردن.

نکته اول

[ویرایش]

تکلیف مالایطاق در صورتی که موجب رنج و مشقت زیاد برای مکلف شود، مشمول قاعده عسر و حرج می‌باشد.

نکته دوم

[ویرایش]

تکلیف ما لایطاق قبیح است، هر چند فی نفسه محال نیست.
[۱] اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۱، ص۱۶۴.
[۲] فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۲، ص۱۱۹.
[۴] الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۲، ص۴۲۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۱، ص۱۶۴.
۲. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۲، ص۱۱۹.
۳. مبادی الوصول الی علم الاصول، علامه حلی، حسن بن یوسف، ص۱۰۸.    
۴. الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۲، ص۴۲۸.
۵. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۵۴۶.    
۶. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۲، ص۲۴۸.    
۷. المحصول فی علم اصول الفقه، فخر رازی، محمد بن عمر، ج۳، ص۲۳۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۵، برگرفته از مقاله «تکلیف بما لایطاق».    


جعبه ابزار