توقیفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحکم یا موضوع متوقّف بر بیان شارع را توقیفی گویند.


تعریف توقیفی

[ویرایش]

هر حکم یا موضوعی که عقل بدان راه ندارد و منوط به بیان شارع مقدّس است توقیفی نامیده می‌شود، مانند نماز، روزه، خمس، زکات و حج از عبادات و نیز احکام تکلیفی: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. همچنین احکام وضعی نظیر صحّت و فساد و طهارت و نجاست.

وظیفه در قبال احکام و موضوعات توقیفی

[ویرایش]

آنچه توقیفی است نیاز به بیان شارع دارد و در موارد عدم دسترسی به نصّ، باید از آن فحص کرد و اظهارنظر بدون وجود نصّ عام یا خاص از سوی شارع جایز نیست، چنان‌که تجاوز از مفاد دلیل شرعی و حدّی که شارع بیان کرده حرام است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. رسائل المحقق الکرکی ج۱، ص۱۵۲.    
۲. جامع المقاصد ج۲، ص۲۳۵-۲۳۶.    
۳. جامع المقاصد ج۲، ص۴۲۵.    
۴. جامع المقاصد ج۷، ص۳۳۲.    
۵. جامع المقاصد ج۱۲، ص۱۹۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۶۶.    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | ملازمات عقلیه
جعبه ابزار