تواتر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتواتر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن
تواتر قرآن، متواتر بودن نقل آیات قرآن در همه طبقات از عصر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تاکنون
تواتر قرائات سبع، قول به منتهی شدن همه قرائت‌های مشهور به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به نقل متواتر

کاربردهای دیگر
تواتر خبر، اخبار جمعی که- به لحاظ امتناع توافق آنان به طور عادت بر کذب- موجب اطمینان به درستی خبر گردد.
تواتر (اصول)، کثرت ناقلان یک خبر به تعدادِ قطع آور، و رافع احتمال تبانی آنها بر کذب
تواتر (منطق)، اصطلاحی در منطق
تواتر اجمالی، کثرت اخبار مختلف به حسب لفظ و معنا به تعداد اطمینان آور نسبت به صدق برخی یا صدق معنای مشترک
تواتر لفظی، کثرت اخبار مشترک به حسب لفظ و معنا به تعداد یقین‌آور
تواتر معنوی، کثرت اخبار مشترک به حسب معنا فقط به تعداد یقین‌آور
تواتر در ثبوت هلال، بحث تواتر در ثبوت هلال اول ماه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار