تواتر قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتواتر قرآن، متواتر بودن نقل آیات قرآن در همه طبقات از عصر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم تاکنون است.


معنای لغوی و اصطلاحی

[ویرایش]

"تواتر" به معنای پیاپی آمدن، در اصطلاح خبری است که جماعتی آن را نقل کنند و احتمال توافق بر کذب درباره آن ممکن نباشد.

عدم کم و زیاد شدن قرآن

[ویرایش]

مجموعه فعلی قرآن همه بخش‌ها، سوره‌ها و آیات آن همان آیاتی هستند که از آغاز بعثت تا پایان هجرت بر حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نازل شده‌اند و کاتبان وحی به امر پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم آن‌ها را دقیقا ثبت و ضبط کرده‌اند. این مجموعه از عهد رسالت طی اعصار و قرون در جمیع طبقات مسلمانان به نحو متواتر نقل و قرائت شده و هم اکنون میلیون‌ها نسخه آن در سراسر دنیا موجود است و خوانده می‌شود.

اجماع بر متواتربودن قرآن

[ویرایش]

عالمان شیعه و اهل سنت بر متواتربودن قرآن اجماع دارند و حجیت آن را از طریق تواتر، مسلم می‌دانند؛ چنان که محقق قمی می‌فرماید: "اقول اما تواتر القرآن فی الجملة و وجوب العمل بما فی ایدینا الیوم فمما لاشک فیه ولا شبهة تعتریه؛ قرآن متواتر است و بدون هیچ شک و شبهه‌ای واجب است به آن چه امروز در اختیار ما است عمل کنیم". تواتر همیشه از راه حفظ و نگهداری در سینه‌ها امکان پذیر است. و قرآن موجود طی اعصار و قرون و در جمیع طبقات مسلمانان به همین نحو نقل و قرائت شده است.
[۱] ابو زهره، محمد، ۱۸۹۸-۱۹۷۴م، معجزه بزرگ ،پژوهشی درعلوم قرآن، ص۴۶.
[۲] فاضل لنکرانی، محمد، ۱۳۰۹ -۱۳۸۶، مدخل التفسیر، ص۱۴۸.
[۳] خویی، ابوالقاسم، ۱۲۷۸ - ۱۳۷۱، البیان فی تفسیرالقرآن، ص(۱۶۵-۱۷۵).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابو زهره، محمد، ۱۸۹۸-۱۹۷۴م، معجزه بزرگ ،پژوهشی درعلوم قرآن، ص۴۶.
۲. فاضل لنکرانی، محمد، ۱۳۰۹ -۱۳۸۶، مدخل التفسیر، ص۱۴۸.
۳. خویی، ابوالقاسم، ۱۲۷۸ - ۱۳۷۱، البیان فی تفسیرالقرآن، ص(۱۶۵-۱۷۵).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تواتر قرآن».    جعبه ابزار