تنقیح مناط (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتنقیح مناط ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تنقیح مناط (فقه)، استخراج ملاک حکم از خطاب شارع برای تعمیم دادن آن به موارد مشابه
تنقیح مناط قطعی، کشف یقینی ملاک حکم شرعی برای تعمیم دادن آن به موارد مشابه
تنقیح مناط ظنی، کشف ظنی ملاک حکم شرعی برای تعمیم دادن آن به موارد مشابه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار