تناقض (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتناقض ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تناقض (منطق)، اصطلاحی در فلسفه و منطق و از اقسام تقابل
تناقض (اصول)، ناسازگاری مدلول دو دلیل به صورت سلب و ایجاب
تناقض حقیقی، ناسازگاری ذاتی میان مدلول دو دلیل به صورت سلب و ایجاب
تناقض عرضی، ناسازگاریِ ناشی از قرینه خارجی، میان مدلول دو دلیل به صورت سلب و ایجاب
عدم تناقض، مقابل تناقض و دارای کاربرد در علوم قرآنی در معنای عدم تناقض در قرآن
تناقض (ادبیات)، یکی از آرایه‌های ادبی در شعر فارسی، که در اصطلاح آوردن دو واژه یا دو معنی متناقض در کلام واحد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار