تمییز (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تمییز ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تمییز (نحو)، اسم نکره‌ی فضله مشخص کننده جنس یا نوع ذات مفرد، یا نسبت مبهم قبل خود
تمییز (فقه)، جدا کردن خون حیض از استحاضه از راه اوصاف هریک و همچنین به قوّه تشخیص نیکی از بدی و زیبایی از زشتی
تمییز اعداد، تمییز اعداد، از مجموعه مباحث "تمییز"
تمییز حجت از لا حجت، تشخیص دلیل معتبر از میان دو یا چند مصداق مردّد
قصد تمییز، التفات به عنوان مامورٌ به برای تمییز دو عمل مشابه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار