تمثیل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمثیل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تمثیل (علم بیان)، اصطلاحی در علم بیان
تمثیل (منطق)، اصطلاحی در منطق، یکی از راه‌های استدلال غیر مستقیم
تمثیل (فقه)، استنباط حکم یک موضوع از موضوع دارای نصّ معتبر به دلیل شباهت بین آن دو قیاس


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار