تلف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتلف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تلف (فقه)، اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای از بین رفتن عین مال یا منافع عقلایی و قانونی مال، خود به خود یا به موجب حوادث
تلف حکمی، زوال سلطنت مالک نسبت به مال خود
تلف شرعی، زوال سلطنت مالک از مال خود به حکم شارع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار