تقیید (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقیید ممکن در معانی ذیل و یا اضافه به معانی ذیل به کار رفته باشد:

تقیید (اصول)، محدود کردن شمول یک مفهوم به وسیله قید ؛ یا عدم ارسال در مفهوم داری قابلیت ارسال و شیوع
تقیید اثباتی، تحدید شمول یک مفهوم در مقام اثبات و دلالت
تقیید افرادی، خارج کردن برخی افراد از شمول یک مفهوم مطلق
تقیید انواعی، خارج کردن مفهومی کلّی از شمول یک مفهوم مطلق
تقیید ثبوتی، تحدید شمول یک مفهوم در مقام ثبوت و واقع
تقیید مستهجن، تقیید ناپسند نزد عرف به دلیل لزوم لغویت یا خروج همه یا اکثر افراد
تقیید به متصل، مقیِّد غیرمستقل، و منضمّ به کلام دیگر
تقیید به منفصل، مقیِّد مستقل و بی نیاز از انضمام به کلام دیگر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار