تقویم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقویم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تقویم (گاهشمار)، به معنای گاه‌شماری
تقویم قمری، گاه‌شمار تاریخ سال قمری
تقویم شمسی و قمری، گاه‌شمار تاریخ سال شمسی و قمریرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار