تفسیر اعراب القرآن (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر اعراب القرآن ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

اعراب القرآن (ابن نحاس)، اثر احمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس مرادى متوفاى ۳۳۸ قمرى معروف به ابن نحاس
اعراب القرآن (زجاج)، اثر ابومحمد مکی بن ابی‌طالب، محدث، قارى، نحوى و مفسر اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجرىرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار