• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : تعیینی

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... تعیینی


  سایر عناوین مشابه :
 • تعیینی و تخییری
 • واجب تعیینی
 • واجب تعیینی (اصول)
 • مأمور به تعیینی
 • وجوب تعیینی
 • وضع تعیینی ابتدایی
 • وضع تعیینی استعمالی
 • وضع تعیینی
 • نهی تعیینی
 • اصالت تعیینیت واجب
 • الزام تعیینی
 • انشای فعلی وضع تعیینی
 • انشای قولی وضع تعیینی
 • انشای وضع تعیینی
 • حرام تعیینی
 • حرمت تعیینی
 • منقول تعیینی
 • امر تعیینی
 • تکلیف تعیینی
 • رده:وضع تعیینی
 • رده:انشای وضع تعیینی
جعبه ابزار