تعریف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعریف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

'''کاربردها در علوم'''
تعریف (فقه)، به معنای معرفی کردن و استعمال شده در ابواب مختلف فقه
تعریف (منطق)، در لغت به معنای شناساندن، آگاهانیدن و حقیقت امری را بیان کردن

'''علوم قرآنی'''
ادات تعریف، ادات تبدیل کننده اسم نکره به معرفه
اسباب تعریف، عوامل و انگیزه‌های معرفه آوردن اسم
تعریف و تنکیر، از تقسیمات کلمات قرآن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار