تضاد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تضاد ممکن است در معانی ذیل و در علوم ذیل به کار رفته باشد:

کاربرد در علوم اسلامی
تضاد (اصول)، رابطه بین دو امر وجودی یا دو قضیه کلّیه غیر قابل جمع
تضاد (فقه)، اختلاف و تضاد در آرای فقهی و ریشه آن؛ همچنین عوامل تضاد در روایات
تضاد (فلسفه)، دو امر وجودی غیر متضایف غیرقابل جمع در محل واحد، زمان واحد و از جهت واحد
تضاد (منطق)، اصطلاحی در منطق و از اقسام تقابل
تضاد (علم بدیع)، از صنایع معنوی در علم بدیع

کاربردهای دیگر
تضاد حقیقی، تعارض ذاتیِ مدلولِ دو دلیل
تضاد عرضی، تعارض مدلولِ دو دلیل ناشی از قرینه خارجی
تعارض تضادی، تنافیِ به صورت تضاد میان مدلول دو یا چند دلیل


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار