تشهد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتشهد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تشهد (فقه)، از اجزاء و واجبات نماز، ذکر خاص پس از سجده دوم رکعت دوم و رکعت آخر
تشهد خفیف، تشهّد خفیف یا تشهّد کوتاه بعد از دو سجده سهو


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار