تشبیه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تشبیه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

علوم اسلامی
تشبیه (ادبیات عرب)، از مهم‌ترین ارکان‌ بلاغت و موضوعات علم بیان
تشبیه (ادبیات فارسی)، یکی از ۴ صفت مورد بحث در دانش بیان
تشبیه (علم‌بیان)، یکی از صنایع دانش بیان و در لغت به معنای «مانند کردن»
تشبیه (علم کلام)، مانند کردن خدا به مخلوقات
تشبیه و تنزیه، دو اصطلاح در حدیث و کلام و عرفان اسلامی

علوم قرآنی
تشبیه مؤکد مجمل، ذکر مشبه و مشبه به و حذف ادات تشبیه و وجه شبه
تشبیه جمع، تشبیه دارای مشبه به متعدد و مشبه واحد
تشبیه حسن، تشبیه دارای توضیح برای مشبه و نزدیک کننده آن به ذهن شنونده
تشبیه حرفی، مذکور بودن حرف تشبیه در تشبیه
تشبیه غیرحرفی، محذوف بودن حرف تشبیه در تشبیه
تشبیه معقول به معقول، تشبیه مشبه معقول به مشبه به معقول
تشبیه محسوس به محسوس، محسوس بودن مشبه و مشبه به در تشبیه
تشبیه محسوس به معقول، تشبیه مشبه محسوس به مشبه به معقول
تشبیه صریح، ذکر مشبه و مشبه به در تشبیه به صورت صریح
تشبیه ضمنی، تشبیه مخفی و غیرصریح
تشبیه کامل، داخل شدن حرف تشبیه بر مشبه به
تشبیه مؤکد، تشبیه با حذف ادات تشبیه
تشبیه مؤکد مجمل، ذکر مشبه و مشبه به و حذف ادات تشبیه و وجه شبه
تشبیه مؤکد مفصل، حذف ادات تشبیه و ذکر سه رکن دیگر
تشبیه مرسل، تشبیه با تصریح به ادات تشبیه
تشبیه مرسل مجمل، تشبیه مرسل با حذف وجه شبه
تشبیه مرسل مفصل، تشبیه با ذکر ارکان چهارگانه آن
تشبیه مرکب، تشبیه دارای وجه شبه منتزع از امور متعدد
تشبیه مقلوب، وارد کردن ادات تشبیه بر مشبه
تشبیه مفرد، تشبیه دارای وجه شبه بسیط
تشبیه مفروق، ذکر چند تشبیه به صورت مستقل در یک کلام
تشبیه ملفوف، ترکیب چند تشبیه با ذکر چند مشبه، و سپس چند مشبه به با حفظ ترتیب

کاربردهای دیگر
ادات تشبیه، واژه بیانگر شباهت چیزی به چیز دیگر
ارکان تشبیه، اجزای اصلی تشبیه ادبی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار