تسبیح (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تسبیح ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تسبیح (ذکر)، گفتن (سبحان اللّه) و مانند آن از اذکار دلالت‌ کننده بر تنزیه خداوند
‌تسبیح (مهره)، مهره‌هایی به رشته کشیده شده برای شمارش ذکر و دعا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار