تردید (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتردید ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تردید، حالت نفسانی ناشی از تردید بین دو یا چند طرف، بدون رجحان داشتن هیچ یک از طرفین
تردید (علوم قرآنی)، تکرار لفظ و ایجاد ارتباط معنایی متفاوت، از اسلوب‌های بدیعی قرآن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار