تخییر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



واژه تخییر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تخییر (فقه): از اصطلاحات به کار رفته در فقه، به معنای تخییر مکلف در دوران امر بین ارتکاب یکی از دو محذورین
تخییر (اصول فقه): از اصطلاحات به کار رفته در اصول فقه، در ارتباط با موارد تعارض ادلّه یا موارد دوران نوع تکلیف بین دو محذور (وجوب و حرمت) و یا تزاحم دو حکم در مقام امتثال


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی




جعبه ابزار