• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : تخییری

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... تخییری


  سایر عناوین مشابه :
 • بیع تخییری
 • تعیینی و تخییری
 • واجب تخییری
 • واجب تخییری (اصول)
 • مأمور به تخییری
 • وجوب تخییری
 • نهی تخییری
 • الزام تخییری
 • امر تخییری
 • حرام تخییری
 • حرمت تخییری
 • ترخیص تخییری
 • تکلیف تخییری
 • رده:واجبات تخییری
جعبه ابزار