تحریم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتحریم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن
سوره تحریم، شصت و ششمین سورۀ قرآن کریم و بیست و یکمین سورۀ نازل شده در مدینه
آیه تحریم، «آیه حلائل» یا «آیه محرمات» یا «آیه وطی»‌، آیه ۲۳ سوره نساء
آیه تحریم خبائث، آیه ۱۵۷ سوره اعراف

کاربردهای دیگر
تحریم (فقه)، به حرام قرار دادن چیزى


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار