تبسم (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخنده‏ از حالات شخص است که در هنگام شادی بروز می‌کند. از احکام آن در بابهای طهارت، صلات، حج و کفارات سخن گفته‏اند.


معنای خنده

[ویرایش]

خنده حالتی در چهره، ناشی از شادی، رضایت یا تمسخر است.

احکام خنده

[ویرایش]

تبسم و لبخند مستحب است و در روایات آمده است: «خنده مؤمن تبسم است»؛چنان که لبخند زدن بر چهره مؤمنو هم سفراناستحباب دارد.
خندیدن با صدای بلند (قهقهه) کراهت دارد و مستحب است پس از آن به جهت کفاره بگوید: «أللَّهُمَّ لا تَمْقُتنی؛ خدایا بر من خشم مگیر».زیاد خندیدن و خنده بی جهتو نیز خندیدن در تشییع جنازهو گورستانمکروه است.
خنده صدا دار (قهقهه) در نماز از روی عمد موجب بطلان آن است؛ هرچند از روی اضطرار باشد. خنده از روی سهو موجب بطلان نماز نمی‏گردد؛چنان که تبسم نیز نماز را باطل نمی‏کند؛هرچند بنابر تصریح برخی، مکروه است.
برخی مطلق خنده- جز تبسم- در نماز را، هرچند بی صدا باشد، موجب بطلان آن دانسته‏اند. در مقابل، برخی، صرف با صدا بودن خنده- بدون قهقهه یا بلند بودن صدا- را موجب بطلان ندانسته‏اند. برخی نیز در عدم بطلان نماز به قهقهه سهوی اشکال کرده‏اند. برخی، قهقهه سهوی را در صورت محو صورت نماز با آن موجب بطلان نماز دانسته‏اند.
در بطلان نماز به قهقهه تقدیری (مالامال شدن شکم از خنده و بر افروخته گشتن چهره بدون اظهار صدای آن) اختلاف است.
قهقهه در نماز، وضو را باطل نمی‏کند؛ امّا وضو گرفتن پس از آن مستحب است.
از برخی قدما بطلان وضو به آن نقل شده است.
خنده کردن در طواف، موجب بطلان آن نمی‏گردد، لیکن مکروه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۱۲، ص۱۱۴-۱۱۵.    
۲. وسائل الشیعة ج۱۲، ص۱۲۰.    
۳. جواهر الکلام ج۱۸، ص۱۶۸.    
۴. وسائل الشیعة ج۱۲، ص۱۱۴-۱۱۵.    
۵. وسائل الشیعة ج۲۲، ص۴۰۳-۴۰۴.    
۶. جواهر الکلام ج۳۳، ص۱۹۳.    
۷. وسائل الشیعة ج۱۲، ص۱۱۵-۱۱۶.    
۸. جواهر الکلام ج۴، ص۲۷۰.    
۹. الحدائق الناضرة ج۴، ص۲۷۰.    
۱۰. ذکری الشیعة ج۲، ص۴۱.    
۱۱. جواهر الکلام ج۱۱، ص۵۲-۵۳.    
۱۲. الحدائق الناضرة ج۹، ص۳۸-۳۹.    
۱۳. جواهر الکلام ج۱۱، ص۵۴۰.    
۱۴. الروضة البهیة ج۱، ص۶۵۳.    
۱۵. ذکری الشیعة ج۴، ص۱۲.    
۱۶. العروة الوثقی ج۳، ص۲۸-۲۹.    
۱۷. جواهر الکلام ج۱، ص۲۲.    
۱۸. التنقیح (الطهارة) ج۳، ص۵۰۴.    
۱۹. التنقیح (الطهارة) ج۳، ص۵۰۶.    
۲۰. تحریر الوسیلة ج۱، ص۴۳۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۱۱.    


رده‌های این صفحه : فقه | مبطلات نماز | نماز
جعبه ابزار