بناء (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبناء ممکن است اسم در معانی ذیل به کار رفته باشد:

بناء (فقه)، معانی و کاربردهای بناء در فقه
بناء (نحو)، مقابل اعراب
ساختمان، به معنی بنا یا عمارت ساخته شده بر روی زمین
ساختن، بنا کردن ساختمان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار