بسیط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افكلمه بسط در معنى پراكندن و كش دادن و گستردن است.


معنای اصطلاحی

[ویرایش]

در اصطلاح فیلسوفان بسيط چيزى است كه داراى اجزاء نباشد مانند وحدت و نقطه.
بسيط به اين معنى لفظ ساده‏اى است كه جزء ندارد در مقابل مرکب است.

اقسام بسیط

[ویرایش]

بسيط را اقسامى است:

← بسیط مطلق


بسیط مطلق: چيزى كه اصلا داراى اجزاء نباشد.

← بسیط حقیقی


بسیط حقیقی: چيزى است كه نتوان برايش صفات مختلف قابل انتزاع تشخيص داد مانند رنگهاى بسيط.

← بسیط عقلی


بسیط عقلی: چيزى است كه عقلا مركب از اجزاء نباشد. مانند اجناس عالى.

← بسیط خارجی


بسيط خارجى: چيزى است كه در خارج مركب از اجزاء نباشد مانند عقول مفارق و نفوس.

← بسیط عرفی


بسیط عرفی: چيزى است كه مركب از اجسام مختلف الطبائع نباشد.

← بسیط شیئی


بسیط شیئی: چيزى است كه اجزاء آن كمتر از اجزاء چيز ديگر باشد. مانند ابزارهاى ساده و ماشين آلات.

منابع

[ویرایش]
خاتمی،احمد،فرهنگ علم کلام،ص۷۸


جعبه ابزار