بستی‌ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبستی‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اسماعیل بن احمد بستی، مؤلف زیدی و معتزلی مذهب اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم
علی بن محمد بستی، از شاعران و منشیان معروف قرن چهارم
علی بن محمد لحیانی بستی، از مشایخ صوفیه خراسان در قرن پنجم
حمد بن محمد بستی خطابی، خطّابی، ابوسلیمان حَمْدبن محمدبن ابراهیم بن خَطّاب بُستْی، محدّث ، فقیه و لغت شناس قرن چهارم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار