بساق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر مورد بُساق به ضم باء چند نقل است.


نقل اول

[ویرایش]

نام وادی‌یی میان مدینه و جار است.

نقل دوم

[ویرایش]

نام کوهی در عرفات است.

نقل سوم

[ویرایش]

شهری در حجاز است.

نقل چهارم

[ویرایش]

از نام‌های مکه است.
[۱] فصل‌نامه میقات حج، ش۴، ص۴۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصل‌نامه میقات حج، ش۴، ص۴۶.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۸۶.


رده‌های این صفحه : اماکن | جغرافیای اسلامی
جعبه ابزار