بساطت مشتق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبسیط بودن مشتق در تحلیل مفهومی آن را بساطت مشتق گویند.


تعریف

[ویرایش]

بساطت مشتق، مقابل ترکب مشتق و به معنای بسیط بودن مفهوم مشتق " در هنگام تحلیل مفهومی " می‌باشد، به این صورت که با شنیدن لفظ مشتق، فقط یک معنا در ذهن حاضر می‌گردد و این معنا در تحلیل مفهومی به دو یا چند جزء تقسیم نمی‌گردد.

← مثال


ضارب به معنای زننده است، نه " شیء له الضرب " و نه " شخص له الضرب "؛ به بیان دیگر، نه مفهوم شی‌ء و نه مصداق آن، هیچ کدام در معنای مشتق اخذ نشده است.
[۴] ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریرالفصول، ج۱، ص۴۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آخوندخراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۵۱.    
۲. فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۱، ص۳۲۹.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، ج۱، ص۱۹۵.    
۴. ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریرالفصول، ج۱، ص۴۰۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۷۴، برگرفته از مقاله «بساطت مشتق».    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | مباحث الفاظ | مشتق
جعبه ابزار